• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN KỲ ANH
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 39199 hồ sơ

- Đã xử lý: 38611 hồ sơ

95.1%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top