• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN KỲ ANH
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 3098 hồ sơ

- Đã xử lý: 2641 hồ sơ

94.9%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top