• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Đã tiếp nhận

5944 hồ sơ

Đã xử lý

5897 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2752

Hồ sơ đã xử lý

2646

98.6 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

24

Hồ sơ đã xử lý

97

53.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

35

Hồ sơ đã xử lý

31

90.3 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

34

Hồ sơ đã xử lý

30

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Kỳ Anh 9 675 594 62 90.55% 0 26 0 2
UBND Xã Kỳ Bắc 0 265 255 9 96.59% 0 1 0 0
UBND Xã Kỳ Châu 0 306 305 1 99.67% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Đồng 0 219 219 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Giang 0 296 283 10 96.59% 0 3 0 0
UBND Xã Kỳ Hải 0 157 157 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Khang 1 520 518 2 99.62% 0 1 0 0
UBND Xã Kỳ Lạc 0 221 203 18 91.86% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Phong 2 444 441 2 99.55% 0 3 0 0
UBND Xã Kỳ Phú 0 273 273 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Sơn 0 672 671 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Tân 2 233 229 0 100.00% 0 6 0 0
UBND Xã Kỳ Tây 1 202 202 1 99.51% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thọ 1 128 125 4 96.90% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thư 0 89 89 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thượng 0 334 333 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Kỳ Tiến 0 222 220 0 100.00% 0 2 0 0
UBND Xã Kỳ Trung 0 69 69 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Văn 0 206 204 2 99.03% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Xuân 0 374 369 1 99.73% 0 4 0 0
UBND Xã Lâm Hợp 0 29 29 0 100.00% 0 0 0 0
-- Tổng -- 16 5934 5788 112 98.10% 0 47 0 3
Top