• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN KỲ ANH
năm 2022

Trong năm 2022 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Đã xử lý: 0 hồ sơ

-- %

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top