• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN KỲ ANH
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 5944 hồ sơ

- Đã xử lý: 5909 hồ sơ

98.1%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top